Angband.oook.cz
Angband.oook.cz
AngbandVariantsLadderForumCompetitionComicScreenshotsFunniesLinks

The Angband Ladder:

Variant: Race: Class:
Name: Player: Order:

Found 14039 dumps.
[ 1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 301 - 350 | 351 - 400 | 401 - 450 | 451 - 500 | 501 - 550 | 551 - 600 | 601 - 650 | 651 - 700 | 701 - 750 | 751 - 800 | 801 - 850 | 851 - 900 | 901 - 950 | 951 - 1000 | 1001 - 1050 | 1051 - 1100 | 1101 - 1150 | 1151 - 1200 | 1201 - 1250 | 1251 - 1300 | 1301 - 1350 | 1351 - 1400 | 1401 - 1450 | 1451 - 1500 | 1501 - 1550 | 1551 - 1600 | 1601 - 1650 | 1651 - 1700 | 1701 - 1750 | 1751 - 1800 | 1801 - 1850 | 1851 - 1900 | 1901 - 1950 | 1951 - 2000 | 2001 - 2050 | 2051 - 2100 | 2101 - 2150 | 2151 - 2200 | 2201 - 2250 | 2251 - 2300 | 2301 - 2350 | 2351 - 2400 | 2401 - 2450 | 2451 - 2500 | 2501 - 2550 | 2551 - 2600 | 2601 - 2650 | 2651 - 2700 | 2701 - 2750 | 2751 - 2800 | 2801 - 2850 | 2851 - 2900 | 2901 - 2950 | 2951 - 3000 | 3001 - 3050 | 3051 - 3100 | 3101 - 3150 | 3151 - 3200 | 3201 - 3250 | 3251 - 3300 | 3301 - 3350 | 3351 - 3400 | 3401 - 3450 | 3451 - 3500 | 3501 - 3550 | 3551 - 3600 | 3601 - 3650 | 3651 - 3700 | 3701 - 3750 | 3751 - 3800 | 3801 - 3850 | 3851 - 3900 | 3901 - 3950 | 3951 - 4000 | 4001 - 4050 | 4051 - 4100 | 4101 - 4150 | 4151 - 4200 | 4201 - 4250 | 4251 - 4300 | 4301 - 4350 | 4351 - 4400 | 4401 - 4450 | 4451 - 4500 | 4501 - 4550 | 4551 - 4600 | 4601 - 4650 | 4651 - 4700 | 4701 - 4750 | 4751 - 4800 | 4801 - 4850 | 4851 - 4900 | 4901 - 4950 | 4951 - 5000 | 5001 - 5050 | 5051 - 5100 | 5101 - 5150 | 5151 - 5200 | 5201 - 5250 | 5251 - 5300 | 5301 - 5350 | 5351 - 5400 | 5401 - 5450 | 5451 - 5500 | 5501 - 5550 | 5551 - 5600 | 5601 - 5650 | 5651 - 5700 | 5701 - 5750 | 5751 - 5800 | 5801 - 5850 | 5851 - 5900 | 5901 - 5950 | 5951 - 6000 | 6001 - 6050 | 6051 - 6100 | 6101 - 6150 | 6151 - 6200 | 6201 - 6250 | 6251 - 6300 | 6301 - 6350 | 6351 - 6400 | 6401 - 6450 | 6451 - 6500 | 6501 - 6550 | 6551 - 6600 | 6601 - 6650 | 6651 - 6700 | 6701 - 6750 | 6751 - 6800 | 6801 - 6850 | 6851 - 6900 | 6901 - 6950 | 6951 - 7000 | 7001 - 7050 | 7051 - 7100 | 7101 - 7150 | 7151 - 7200 | 7201 - 7250 | 7251 - 7300 | 7301 - 7350 | 7351 - 7400 | 7401 - 7450 | 7451 - 7500 | 7501 - 7550 | 7551 - 7600 | 7601 - 7650 | 7651 - 7700 | 7701 - 7750 | 7751 - 7800 | 7801 - 7850 | 7851 - 7900 | 7901 - 7950 | 7951 - 8000 | 8001 - 8050 | 8051 - 8100 | 8101 - 8150 | 8151 - 8200 | 8201 - 8250 | 8251 - 8300 | 8301 - 8350 | 8351 - 8400 | 8401 - 8450 | 8451 - 8500 | 8501 - 8550 | 8551 - 8600 | 8601 - 8650 | 8651 - 8700 | 8701 - 8750 | 8751 - 8800 | 8801 - 8850 | 8851 - 8900 | 8901 - 8950 | 8951 - 9000 | 9001 - 9050 | 9051 - 9100 | 9101 - 9150 | 9151 - 9200 | 9201 - 9250 | 9251 - 9300 | 9301 - 9350 | 9351 - 9400 | 9401 - 9450 | 9451 - 9500 | 9501 - 9550 | 9551 - 9600 | 9601 - 9650 | 9651 - 9700 | 9701 - 9750 | 9751 - 9800 | 9801 - 9850 | 9851 - 9900 | 9901 - 9950 | 9951 - 10000 | 10001 - 10050 | 10051 - 10100 | 10101 - 10150 | 10151 - 10200 | 10201 - 10250 | 10251 - 10300 | 10301 - 10350 | 10351 - 10400 | 10401 - 10450 | 10451 - 10500 | 10501 - 10550 | 10551 - 10600 | 10601 - 10650 | 10651 - 10700 | 10701 - 10750 | 10751 - 10800 | 10801 - 10850 | 10851 - 10900 | 10901 - 10950 | 10951 - 11000 | 11001 - 11050 | 11051 - 11100 | 11101 - 11150 | 11151 - 11200 | 11201 - 11250 | 11251 - 11300 | 11301 - 11350 | 11351 - 11400 | 11401 - 11450 | 11451 - 11500 | 11501 - 11550 | 11551 - 11600 | 11601 - 11650 | 11651 - 11700 | 11701 - 11750 | 11751 - 11800 | 11801 - 11850 | 11851 - 11900 | 11901 - 11950 | 11951 - 12000 | 12001 - 12050 | 12051 - 12100 | 12101 - 12150 | 12151 - 12200 | 12201 - 12250 | 12251 - 12300 | 12301 - 12350 | 12351 - 12400 | 12401 - 12450 | 12451 - 12500 | 12501 - 12550 | 12551 - 12600 | 12601 - 12650 | 12651 - 12700 | 12701 - 12750 | 12751 - 12800 | 12801 - 12850 | 12851 - 12900 | 12901 - 12950 | 12951 - 13000 | 13001 - 13050 | 13051 - 13100 | 13101 - 13150 | 13151 - 13200 | 13201 - 13250 | 13251 - 13300 | 13301 - 13350 | 13351 - 13400 | 13401 - 13450 | 13451 - 13500 | 13501 - 13550 | 13551 - 13600 | 13601 - 13650 | 13651 - 13700 | 13701 - 13750 | 13751 - 13800 | 13801 - 13850 | 13851 - 13900 | 13901 - 13950 | 13951 - 14000 | 14001 - 14039 ]

  namerace classlevelexperienceturncountmax depthvariant updatedby
9319540Lucky StrikeDunadan Ranger2890,203  Hengband 1.2.12 comments26.9.2002 21:05 updatedspitfyr@gmx.net
3748232Combat SpecGolem Berserker4911,064,314  Hengband 1.2.15 comments13.10.2002 08:46peace.quiet@worldnet.att.net.heng
7249436Mighty BarrelbarkEnt Berserker33427,980  Hengband 1.2.11 comment17.10.2002 01:16 updatednukenin@roguebard.com
7805463Combat CrockettBalrog Berserker31463,114  Hengband 1.2.11 comment17.10.2002 01:21 updatednukenin@roguebard.com
10226574Mighty GrugHalf-Troll Berserker2643,084  Hengband 1.2.14 comments20.10.2002 05:53nukenin@roguebard.com
3099192Pious ZephyrusCyclops Mindcrafter509,125,960  Hengband 1.2.14 comments29.10.2002 17:21adam_h@worldnet.att.net
10507580Combat PrimalGolem Berserker2544,881  Hengband 1.2.11 comment5.11.2002 04:50 updatednukenin@roguebard.com
11955627Pious DecemberistArchon Monk199,856  Hengband 1.2.11 comment22.11.2004 07:50 updatedalex.gallien@comcast.net
6620412Shrewd HorusCyclops Sorcerer35811,775  Hengband 1.2.22 comments2.11.2002 00:50 updatedadam_h@worldnet.att.net
9907564Shrewd Armelia IIIDark-Elf Mage2745,435  Hengband 1.2.23 comments13.11.2002 02:14jup@email.cz
9798560Patient CoreyHalf-Ogre High-Mage2759,331  Hengband 1.2.2 8.12.2002 11:49 updatedkdIXfA.oook.5.coreyh@xoxy.net
12253640Combat NightfallBalrog Berserker178,221  Hengband 1.3.01 comment10.9.2002 20:30 updatedLord_Melkor@hotmail.com
11763622Ordinary BloedloosVampire Mage2010,495  Hengband 1.3.02 comments17.9.2002 15:01kenderband@hotmail.com
6076383Ordinary TitaanHalf-Titan Mage371,658,159  Hengband 1.3.015 comments5.12.2002 14:20kenderband@hotmail.com
10469579Lucky KareikAndroid Berserker260  Hengband 1.3.15 comments11.11.2002 01:03lemming030@ntlworld.com
6041378Mighty LieaneAndroid Berserker380  Hengband 1.3.14 comments14.11.2002 11:29lemming030@ntlworld.com
10878598Mighty Lieane IIAndroid Berserker250  Hengband 1.3.1 15.11.2002 19:49 updatedlemming030@ntlworld.com
8418503Combat SorrowHigh-Elf Cavalry30202,501  Hengband 1.3.11 comment1.12.2002 08:06 updatedbomb3_16
12927659Fearless FelwynneHigh-Elf Warrior131,960  Hengband 1.4.02 comments17.1.2003 21:40 updatedjp42655@hotmail.com
14025689Mighty ThunderHalf-Titan Warrior10  Hengband 1.4.12 comments25.1.2003 15:15ap.bezemer@freeler.nl
5870369Combat DrakeDraconian Weaponsmith381,872,826  Hengband 1.4.112 comments11.2.2003 17:17ap.bezemer@freeler.nl
13074665Sexy MinDwarf Samurai121,262  Hengband 1.4.11 comment24.2.2003 21:39 updatedradek.sprta@tiscali.cz
3727229Mighty DeathrayAndroid Berserker500  Hengband 1.4.12 comments29.4.2003 10:50ap.bezemer@freeler.nl
12755652Nimble NograazBalrog Ninja143,181  Hengband 1.4.11 comment5.5.2003 02:57 updatedDragonMage130@hotmail.com
7986476Ordinary BobbetteHigh-Elf Ranger31252,386  Hengband 1.4.13 comments10.5.2003 08:13jsn2batmtsu.edu
8440505Ordinary RelicHigh-Elf Archer30192,944  Hengband 1.4.14 comments12.5.2003 03:57the_one_relic@yahoo.com
9116533Ordinary BobHalf-Orc Rogue2973,681  Hengband 1.4.13 comments16.5.2003 02:24jsn2batmtsu.edu
11288608Combat BobBalrog Chaos-Warrior2221,771  Hengband 1.4.1 20.5.2003 23:35 updatedjsn2batmtsu.edu
9245537Fearless BobHigh-Elf Ranger28111,565  Hengband 1.4.11 comment27.5.2003 20:15jsn2batmtsu.edu
9050532Fearless AnotherBobBarbarian Ranger2987,064  Hengband 1.4.14 comments28.6.2003 08:53jsn2batmtsu.edu
12234639Ordinary LotheralHuman Warrior183,301  Hengband 1.4.3 1.8.2003 13:02al3x@myway.com
11028601Combat BobIIHalf-Orc Ninja2416,036  Hengband 1.4.31 comment12.8.2003 05:46 updatedjsn2batmtsu.edu
8952526Combat BobIIIHalf-Orc Weaponsmith29103,371  Hengband 1.4.43 comments17.8.2003 02:28jsn2batmtsu.edu
10567585Fearless BobIVKlackon Ranger2535,702  Hengband 1.4.41 comment15.10.2003 04:46 updatedjsn2b@nomtsu.spamedu
7525449Fearless BobIVKlackon Ranger32396,738  Hengband 1.4.43 comments16.10.2003 01:18jsn2batmtsu.edu
7983475Mighty BrannonDwarf Berserker31254,796  Hengband 1.4.41 comment25.11.2003 10:04 updatednukenin@roguebard.com
12481647Mighty PebblecrusherHobbit Berserker163,280  Hengband 1.4.41 comment25.11.2003 10:11 updatednukenin@roguebard.com
10664591Lazy PippoHobbit Berserker2528,338  Hengband 1.4.41 comment25.11.2003 10:15 updatednukenin@roguebard.com
7804462Combat ZorkBalrog Berserker31463,833  Hengband 1.4.410 comments7.12.2003 22:19 updatednukenin@roguebard.com
8363499Combat GrogBalrog Berserker30238,410  Hengband 1.4.41 comment11.12.2003 05:39 updatednukenin@roguebard.com
12838655Combat NekodeHobbit Ninja141,573  Hengband 1.4.42 comments11.12.2003 07:32nukenin@roguebard.com
10755595Mighty EdokenHobbit Berserker2521,518  Hengband 1.4.43 comments12.12.2003 05:43nukenin@roguebard.com
7211435Combat HammerfistDwarf Berserker33492,062  Hengband 1.4.43 comments13.12.2003 07:20nukenin@roguebard.com
7562452Combat KlinkCyclops Berserker32366,323  Hengband 1.4.41 comment16.12.2003 08:12 updatednukenin@roguebard.com
5609348Nimble MurkHobbit Ninja401,582,053  Hengband 1.4.42 comments22.1.2004 04:58par0ss@yahoo.com
3744231Mighty BoshGolem Berserker4911,328,668  Hengband 1.4.55 comments6.6.2004 05:37 updatedigwt@execpc.com
12033629Fearless Lord DeimosGnome Chaos-Warrior195,998  Hengband 1.4.55 comments9.8.2005 15:21nathan.brayshaw@marquette.edu
11884625Shrewd MorfuinHuman High-Mage206,102  Hengband 1.4.5 10.9.2005 21:15 updatedavengerofmang@gmail.com
13561675Patient GrarkHalf-Orc Samurai7273  Hengband 1.5.01 comment16.12.2002 23:40 updatedhalf-orc@nikai.net
11729619Patient Onzy IIVampire ForceTrainer2012,141  Hengband 1.5.01 comment22.12.2002 22:18half-orc@nikai.net

winneralivedead

Show all dumps ~ Show latest dumps
Submit your dump!

angbanders here | server time is 18:24 Prague time
site contact Pav Lucistnik