Angband.oook.cz
Angband.oook.cz
AngbandVariantsLadderForumCompetitionComicScreenshotsFunniesLinks

The Angband Ladder:

Variant: Race: Class:
Name: Player: Order:

Found 15700 dumps.
[ 1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 301 - 350 | 351 - 400 | 401 - 450 | 451 - 500 | 501 - 550 | 551 - 600 | 601 - 650 | 651 - 700 | 701 - 750 | 751 - 800 | 801 - 850 | 851 - 900 | 901 - 950 | 951 - 1000 | 1001 - 1050 | 1051 - 1100 | 1101 - 1150 | 1151 - 1200 | 1201 - 1250 | 1251 - 1300 | 1301 - 1350 | 1351 - 1400 | 1401 - 1450 | 1451 - 1500 | 1501 - 1550 | 1551 - 1600 | 1601 - 1650 | 1651 - 1700 | 1701 - 1750 | 1751 - 1800 | 1801 - 1850 | 1851 - 1900 | 1901 - 1950 | 1951 - 2000 | 2001 - 2050 | 2051 - 2100 | 2101 - 2150 | 2151 - 2200 | 2201 - 2250 | 2251 - 2300 | 2301 - 2350 | 2351 - 2400 | 2401 - 2450 | 2451 - 2500 | 2501 - 2550 | 2551 - 2600 | 2601 - 2650 | 2651 - 2700 | 2701 - 2750 | 2751 - 2800 | 2801 - 2850 | 2851 - 2900 | 2901 - 2950 | 2951 - 3000 | 3001 - 3050 | 3051 - 3100 | 3101 - 3150 | 3151 - 3200 | 3201 - 3250 | 3251 - 3300 | 3301 - 3350 | 3351 - 3400 | 3401 - 3450 | 3451 - 3500 | 3501 - 3550 | 3551 - 3600 | 3601 - 3650 | 3651 - 3700 | 3701 - 3750 | 3751 - 3800 | 3801 - 3850 | 3851 - 3900 | 3901 - 3950 | 3951 - 4000 | 4001 - 4050 | 4051 - 4100 | 4101 - 4150 | 4151 - 4200 | 4201 - 4250 | 4251 - 4300 | 4301 - 4350 | 4351 - 4400 | 4401 - 4450 | 4451 - 4500 | 4501 - 4550 | 4551 - 4600 | 4601 - 4650 | 4651 - 4700 | 4701 - 4750 | 4751 - 4800 | 4801 - 4850 | 4851 - 4900 | 4901 - 4950 | 4951 - 5000 | 5001 - 5050 | 5051 - 5100 | 5101 - 5150 | 5151 - 5200 | 5201 - 5250 | 5251 - 5300 | 5301 - 5350 | 5351 - 5400 | 5401 - 5450 | 5451 - 5500 | 5501 - 5550 | 5551 - 5600 | 5601 - 5650 | 5651 - 5700 | 5701 - 5750 | 5751 - 5800 | 5801 - 5850 | 5851 - 5900 | 5901 - 5950 | 5951 - 6000 | 6001 - 6050 | 6051 - 6100 | 6101 - 6150 | 6151 - 6200 | 6201 - 6250 | 6251 - 6300 | 6301 - 6350 | 6351 - 6400 | 6401 - 6450 | 6451 - 6500 | 6501 - 6550 | 6551 - 6600 | 6601 - 6650 | 6651 - 6700 | 6701 - 6750 | 6751 - 6800 | 6801 - 6850 | 6851 - 6900 | 6901 - 6950 | 6951 - 7000 | 7001 - 7050 | 7051 - 7100 | 7101 - 7150 | 7151 - 7200 | 7201 - 7250 | 7251 - 7300 | 7301 - 7350 | 7351 - 7400 | 7401 - 7450 | 7451 - 7500 | 7501 - 7550 | 7551 - 7600 | 7601 - 7650 | 7651 - 7700 | 7701 - 7750 | 7751 - 7800 | 7801 - 7850 | 7851 - 7900 | 7901 - 7950 | 7951 - 8000 | 8001 - 8050 | 8051 - 8100 | 8101 - 8150 | 8151 - 8200 | 8201 - 8250 | 8251 - 8300 | 8301 - 8350 | 8351 - 8400 | 8401 - 8450 | 8451 - 8500 | 8501 - 8550 | 8551 - 8600 | 8601 - 8650 | 8651 - 8700 | 8701 - 8750 | 8751 - 8800 | 8801 - 8850 | 8851 - 8900 | 8901 - 8950 | 8951 - 9000 | 9001 - 9050 | 9051 - 9100 | 9101 - 9150 | 9151 - 9200 | 9201 - 9250 | 9251 - 9300 | 9301 - 9350 | 9351 - 9400 | 9401 - 9450 | 9451 - 9500 | 9501 - 9550 | 9551 - 9600 | 9601 - 9650 | 9651 - 9700 | 9701 - 9750 | 9751 - 9800 | 9801 - 9850 | 9851 - 9900 | 9901 - 9950 | 9951 - 10000 | 10001 - 10050 | 10051 - 10100 | 10101 - 10150 | 10151 - 10200 | 10201 - 10250 | 10251 - 10300 | 10301 - 10350 | 10351 - 10400 | 10401 - 10450 | 10451 - 10500 | 10501 - 10550 | 10551 - 10600 | 10601 - 10650 | 10651 - 10700 | 10701 - 10750 | 10751 - 10800 | 10801 - 10850 | 10851 - 10900 | 10901 - 10950 | 10951 - 11000 | 11001 - 11050 | 11051 - 11100 | 11101 - 11150 | 11151 - 11200 | 11201 - 11250 | 11251 - 11300 | 11301 - 11350 | 11351 - 11400 | 11401 - 11450 | 11451 - 11500 | 11501 - 11550 | 11551 - 11600 | 11601 - 11650 | 11651 - 11700 | 11701 - 11750 | 11751 - 11800 | 11801 - 11850 | 11851 - 11900 | 11901 - 11950 | 11951 - 12000 | 12001 - 12050 | 12051 - 12100 | 12101 - 12150 | 12151 - 12200 | 12201 - 12250 | 12251 - 12300 | 12301 - 12350 | 12351 - 12400 | 12401 - 12450 | 12451 - 12500 | 12501 - 12550 | 12551 - 12600 | 12601 - 12650 | 12651 - 12700 | 12701 - 12750 | 12751 - 12800 | 12801 - 12850 | 12851 - 12900 | 12901 - 12950 | 12951 - 13000 | 13001 - 13050 | 13051 - 13100 | 13101 - 13150 | 13151 - 13200 | 13201 - 13250 | 13251 - 13300 | 13301 - 13350 | 13351 - 13400 | 13401 - 13450 | 13451 - 13500 | 13501 - 13550 | 13551 - 13600 | 13601 - 13650 | 13651 - 13700 | 13701 - 13750 | 13751 - 13800 | 13801 - 13850 | 13851 - 13900 | 13901 - 13950 | 13951 - 14000 | 14001 - 14050 | 14051 - 14100 | 14101 - 14150 | 14151 - 14200 | 14201 - 14250 | 14251 - 14300 | 14301 - 14350 | 14351 - 14400 | 14401 - 14450 | 14451 - 14500 | 14501 - 14550 | 14551 - 14600 | 14601 - 14650 | 14651 - 14700 | 14701 - 14750 | 14751 - 14800 | 14801 - 14850 | 14851 - 14900 | 14901 - 14950 | 14951 - 15000 | 15001 - 15050 | 15051 - 15100 | 15101 - 15150 | 15151 - 15200 | 15201 - 15250 | 15251 - 15300 | 15301 - 15350 | 15351 - 15400 | 15401 - 15450 | 15451 - 15500 | 15501 - 15550 | 15551 - 15600 | 15601 - 15650 | 15651 - 15700 ]

  namerace classlevelexperienceturncountmax depthvariant updatedby
347848Cuddle VBeorning Priest509,103,831  FAangband 0.1.249 comments7.2.2006 03:50drchung@rcn.com
7947198BozoDruadan Warrior34292,346  FAangband 0.1.211 comments31.1.2006 21:25pmac360@hotmail.com
13650405HummLongbeard Warrior184,193  FAangband 0.1.2 1.2.2006 21:49siphal@wxs.nl
8062200Silence VIIDark-Elf Rogue33548,374  FAangband 0.1.221 comments27.2.2006 13:53nckmccnnll@yahoo.com.au
15527455RonaldGreen-Elf Ranger210  FAangband 0.1.24 comments12.2.2006 02:47 updatedkeldecow@hotmail.com
11876308GreyskyBeorning Assassin2534,455  FAangband 0.1.21 comment14.2.2006 17:33 updatedemailpostbox@gmail.com
11047274AnarraHigh-Elf Mage2752,946  FAangband 0.1.29 comments1.3.2006 13:28drchung@rcn.com
13443392DoraHobbit Druid196,254  FAangband 0.1.24 comments9.3.2006 05:12nckmccnnll@yahoo.com.au
7609187Cuddle FuBeorning Warrior35475,608  FAangband 0.1.213 comments12.3.2006 01:35drchung@rcn.com
5732139MorrisHigh-Elf Rogue431,912,905  FAangband 0.1.210 comments14.3.2006 03:55pmac360@hotmail.com
384067OsbertLongbeard Necromancer507,407,746  FAangband 0.1.22 comments27.5.2006 22:19 updatedstanner@ucsd.edu
12295334FlowerbeardLongbeard Warrior2422,561  FAangband 0.1.24 comments30.8.2007 01:26HallucinationMushroom
12979367CollectorHigh-Elf Assassin2110,039  FAangband 0.2.034 comments2.6.2006 00:39Bandobras
12479336ArabelGrey-Elf Mage2320,357  FAangband 0.2.05 comments31.5.2006 10:55nckmccnnll@yahoo.com.au
347447AndeluneDruadan Warrior509,120,439  FAangband 0.2.072 comments9.6.2006 21:07HallucinationMushroom@Yahoo.egg
11383283Blossom IIEnt Priest2652,027  FAangband 0.2.014 comments6.6.2006 11:27nckmccnnll@yahoo.com.au
12519343HzlmqlzbrnnqdGrey-Elf Assassin2316,835  FAangband 0.2.016 comments15.6.2006 17:36lahtonen.sampsa@suomi24.fi
14027422Cuddle Fu IIBeorning Warrior162,274  FAangband 0.2.05 comments4.6.2006 23:02 updateddrchung@rcn.com
14783439RanduilDruadan Ranger11640  FAangband 0.2.07 comments11.6.2006 23:00Bandobras
12256326Quiet OnePetty-Dwarf Assassin2426,039  FAangband 0.2.06 comments11.6.2006 16:24nckmccnnll@yahoo.com.au
10571263Maia-warriorMaia Warrior2872,740  FAangband 0.2.03 comments17.6.2006 02:50 updatedawarden@alphalink.com.au
14673436Sling-boyHobbit Rogue12759  FAangband 0.2.02 comments29.6.2006 03:50 updatedElliott946@aol.com
8697210EolGrey-Elf Assassin32193,293  FAangband 0.2.18 comments2.7.2006 12:04illuvatar@fastmail.fm
6152157SacrilegeHigh-Elf Mage411,160,109  FAangband 0.2.132 comments29.6.2006 18:50HallucinationMushroom@Yahoo.egg
5919143OoogDwarf Necromancer422,185,929  FAangband 0.2.114 comments8.7.2006 04:17nckmccnnll@yahoo.com.au
301733ZephyrusHigh-Elf Mage5011,171,231  FAangband 0.2.14 comments29.6.2006 04:09 updatedahorowitz@bellsouth.net
10510260WigsplitterLongbeard Warrior2880,977  FAangband 0.2.14 comments6.7.2006 19:11HallucinationMushroom@Yahoo.egg
332141Root BeardEnt Warrior509,856,182  FAangband 0.2.125 comments19.7.2006 22:33HallucinationMushroom@Yahoo.egg
10035248NemaPetty-Dwarf Ranger29104,189  FAangband 0.2.112 comments12.11.2006 18:50arralen@gmx.net
12254324ButterbeanLongbeard Assassin2426,213  FAangband 0.2.15 comments29.9.2006 09:58 updatedHallucinationMushroom@Yahoo.egg
9615233YrtDruadan Druid30129,846  FAangband 0.2.11 comment3.10.2006 00:00 updatednckmccnnll@yahoo.com.au
13999419GwenEasterling Warrior162,689  FAangband 0.2.11 comment11.11.2006 09:37 updatednckmccnnll@yahoo.com.au
9639236ArrulaGreen-Elf Druid30120,766  FAangband 0.2.142 comments9.12.2006 01:44Bandobras
12484337ArrulaGreen-Elf Druid2320,072  FAangband 0.2.17 comments15.11.2006 20:30pmac360
12294333ArogarnEasterling Ranger2422,598  FAangband 0.2.17 comments22.12.2006 13:04arralen@gmx.net
12955363TwiggyEnt Priest2111,013  FAangband 0.2.16 comments8.12.2006 23:42clayton_sean@yahoo.ie
9570226Twiggy XIEnt Priest30141,554  FAangband 0.2.13 comments16.12.2006 01:48clayton_sean@yahoo.ie
13245385ArrulaGreen-Elf Druid207,408  FAangband 0.2.15 comments26.12.2006 00:06nckmccnnll@yahoo.com.au
5348125ArrulaGreen-Elf Druid452,820,470  FAangband 0.2.17 comments1.1.2007 15:39 updateddrchung@rcn.com
9136213Chow Yun BearBeorning Warrior31181,291  FAangband 0.2.15 comments7.1.2007 02:45drchung@rcn.com
401680Bear LeeBeorning Warrior506,575,624  FAangband 0.2.129 comments18.1.2007 02:28drchung@rcn.com
12981368ElrobinhoHigh-Elf Ranger2110,019  FAangband 0.2.18 comments24.1.2007 23:01clayton_sean@yahoo.ie
4481101PsiHigh-Elf Mage495,043,870  FAangband 0.2.115 comments31.1.2007 22:16Psi
11951320VelveetaHigh-Elf Ranger2528,884  FAangband 0.2.16 comments2.2.2007 23:34drchung@rcn.com
10143256ElrobinhaGrey-Elf Ranger2987,844  FAangband 0.2.17 comments28.1.2007 23:17clayton_sean@yahoo.ie
12932357Missing FingerHigh-Elf Ranger2111,879  FAangband 0.2.19 comments31.1.2007 01:20HallucinationMushroom@Yahoo.egg
7306178MirielHigh-Elf Mage36522,787  FAangband 0.2.120 comments15.2.2007 19:40clayton_sean@yahoo.ie
11061279Psi IVHigh-Elf Necromancer2751,437  FAangband 0.2.25 comments8.2.2007 16:56Psi
7063174Psi LencerHigh-Elf Necromancer37598,038  FAangband 0.2.222 comments16.2.2007 21:47Psi
5168119ArmsmanLongbeard Warrior463,502,869  FAangband 0.2.231 comments11.3.2007 00:38HallucinationMushroom@Yahoo.egg

winneralivedead

Show all dumps ~ Show latest dumps
Submit your dump!

angbanders here | server time is 15:44 Prague time
site contact Pav Lucistnik