Angband.oook.cz
Angband.oook.cz
AngbandVariantsLadderForumCompetitionComicScreenshotsFunniesLinks

The Angband Ladder:

Variant: Race: Class:
Name: Player: Order:

Found 15884 dumps.
[ 1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 301 - 350 | 351 - 400 | 401 - 450 | 451 - 500 | 501 - 550 | 551 - 600 | 601 - 650 | 651 - 700 | 701 - 750 | 751 - 800 | 801 - 850 | 851 - 900 | 901 - 950 | 951 - 1000 | 1001 - 1050 | 1051 - 1100 | 1101 - 1150 | 1151 - 1200 | 1201 - 1250 | 1251 - 1300 | 1301 - 1350 | 1351 - 1400 | 1401 - 1450 | 1451 - 1500 | 1501 - 1550 | 1551 - 1600 | 1601 - 1650 | 1651 - 1700 | 1701 - 1750 | 1751 - 1800 | 1801 - 1850 | 1851 - 1900 | 1901 - 1950 | 1951 - 2000 | 2001 - 2050 | 2051 - 2100 | 2101 - 2150 | 2151 - 2200 | 2201 - 2250 | 2251 - 2300 | 2301 - 2350 | 2351 - 2400 | 2401 - 2450 | 2451 - 2500 | 2501 - 2550 | 2551 - 2600 | 2601 - 2650 | 2651 - 2700 | 2701 - 2750 | 2751 - 2800 | 2801 - 2850 | 2851 - 2900 | 2901 - 2950 | 2951 - 3000 | 3001 - 3050 | 3051 - 3100 | 3101 - 3150 | 3151 - 3200 | 3201 - 3250 | 3251 - 3300 | 3301 - 3350 | 3351 - 3400 | 3401 - 3450 | 3451 - 3500 | 3501 - 3550 | 3551 - 3600 | 3601 - 3650 | 3651 - 3700 | 3701 - 3750 | 3751 - 3800 | 3801 - 3850 | 3851 - 3900 | 3901 - 3950 | 3951 - 4000 | 4001 - 4050 | 4051 - 4100 | 4101 - 4150 | 4151 - 4200 | 4201 - 4250 | 4251 - 4300 | 4301 - 4350 | 4351 - 4400 | 4401 - 4450 | 4451 - 4500 | 4501 - 4550 | 4551 - 4600 | 4601 - 4650 | 4651 - 4700 | 4701 - 4750 | 4751 - 4800 | 4801 - 4850 | 4851 - 4900 | 4901 - 4950 | 4951 - 5000 | 5001 - 5050 | 5051 - 5100 | 5101 - 5150 | 5151 - 5200 | 5201 - 5250 | 5251 - 5300 | 5301 - 5350 | 5351 - 5400 | 5401 - 5450 | 5451 - 5500 | 5501 - 5550 | 5551 - 5600 | 5601 - 5650 | 5651 - 5700 | 5701 - 5750 | 5751 - 5800 | 5801 - 5850 | 5851 - 5900 | 5901 - 5950 | 5951 - 6000 | 6001 - 6050 | 6051 - 6100 | 6101 - 6150 | 6151 - 6200 | 6201 - 6250 | 6251 - 6300 | 6301 - 6350 | 6351 - 6400 | 6401 - 6450 | 6451 - 6500 | 6501 - 6550 | 6551 - 6600 | 6601 - 6650 | 6651 - 6700 | 6701 - 6750 | 6751 - 6800 | 6801 - 6850 | 6851 - 6900 | 6901 - 6950 | 6951 - 7000 | 7001 - 7050 | 7051 - 7100 | 7101 - 7150 | 7151 - 7200 | 7201 - 7250 | 7251 - 7300 | 7301 - 7350 | 7351 - 7400 | 7401 - 7450 | 7451 - 7500 | 7501 - 7550 | 7551 - 7600 | 7601 - 7650 | 7651 - 7700 | 7701 - 7750 | 7751 - 7800 | 7801 - 7850 | 7851 - 7900 | 7901 - 7950 | 7951 - 8000 | 8001 - 8050 | 8051 - 8100 | 8101 - 8150 | 8151 - 8200 | 8201 - 8250 | 8251 - 8300 | 8301 - 8350 | 8351 - 8400 | 8401 - 8450 | 8451 - 8500 | 8501 - 8550 | 8551 - 8600 | 8601 - 8650 | 8651 - 8700 | 8701 - 8750 | 8751 - 8800 | 8801 - 8850 | 8851 - 8900 | 8901 - 8950 | 8951 - 9000 | 9001 - 9050 | 9051 - 9100 | 9101 - 9150 | 9151 - 9200 | 9201 - 9250 | 9251 - 9300 | 9301 - 9350 | 9351 - 9400 | 9401 - 9450 | 9451 - 9500 | 9501 - 9550 | 9551 - 9600 | 9601 - 9650 | 9651 - 9700 | 9701 - 9750 | 9751 - 9800 | 9801 - 9850 | 9851 - 9900 | 9901 - 9950 | 9951 - 10000 | 10001 - 10050 | 10051 - 10100 | 10101 - 10150 | 10151 - 10200 | 10201 - 10250 | 10251 - 10300 | 10301 - 10350 | 10351 - 10400 | 10401 - 10450 | 10451 - 10500 | 10501 - 10550 | 10551 - 10600 | 10601 - 10650 | 10651 - 10700 | 10701 - 10750 | 10751 - 10800 | 10801 - 10850 | 10851 - 10900 | 10901 - 10950 | 10951 - 11000 | 11001 - 11050 | 11051 - 11100 | 11101 - 11150 | 11151 - 11200 | 11201 - 11250 | 11251 - 11300 | 11301 - 11350 | 11351 - 11400 | 11401 - 11450 | 11451 - 11500 | 11501 - 11550 | 11551 - 11600 | 11601 - 11650 | 11651 - 11700 | 11701 - 11750 | 11751 - 11800 | 11801 - 11850 | 11851 - 11900 | 11901 - 11950 | 11951 - 12000 | 12001 - 12050 | 12051 - 12100 | 12101 - 12150 | 12151 - 12200 | 12201 - 12250 | 12251 - 12300 | 12301 - 12350 | 12351 - 12400 | 12401 - 12450 | 12451 - 12500 | 12501 - 12550 | 12551 - 12600 | 12601 - 12650 | 12651 - 12700 | 12701 - 12750 | 12751 - 12800 | 12801 - 12850 | 12851 - 12900 | 12901 - 12950 | 12951 - 13000 | 13001 - 13050 | 13051 - 13100 | 13101 - 13150 | 13151 - 13200 | 13201 - 13250 | 13251 - 13300 | 13301 - 13350 | 13351 - 13400 | 13401 - 13450 | 13451 - 13500 | 13501 - 13550 | 13551 - 13600 | 13601 - 13650 | 13651 - 13700 | 13701 - 13750 | 13751 - 13800 | 13801 - 13850 | 13851 - 13900 | 13901 - 13950 | 13951 - 14000 | 14001 - 14050 | 14051 - 14100 | 14101 - 14150 | 14151 - 14200 | 14201 - 14250 | 14251 - 14300 | 14301 - 14350 | 14351 - 14400 | 14401 - 14450 | 14451 - 14500 | 14501 - 14550 | 14551 - 14600 | 14601 - 14650 | 14651 - 14700 | 14701 - 14750 | 14751 - 14800 | 14801 - 14850 | 14851 - 14900 | 14901 - 14950 | 14951 - 15000 | 15001 - 15050 | 15051 - 15100 | 15101 - 15150 | 15151 - 15200 | 15201 - 15250 | 15251 - 15300 | 15301 - 15350 | 15351 - 15400 | 15401 - 15450 | 15451 - 15500 | 15501 - 15550 | 15551 - 15600 | 15601 - 15650 | 15651 - 15700 | 15701 - 15750 | 15751 - 15800 | 15801 - 15850 | 15851 - 15884 ]

  namerace classlevelexperienceturncountmax depthvariant updatedby
14430250LarshkaRakshasa Rogue142,940  Steamband 0.2.02 comments7.2.2003 02:33 updatedlemming030@ntlworld.com
468652Phoenix-42Steam-Mecha Explorer487,437,151  Steamband 0.2.14 comments30.1.2003 02:50lemming030@ntlworld.com
14453251ClankSteam-Mecha Explorer142,439  Steamband 0.2.11 comment29.1.2003 16:56 updatedreally_arch@hotmail.com
14048236HitmanSteam-Mecha Sportsman165,490  Steamband 0.2.16 comments1.2.2003 00:11 updatedap.bezemer@freeler.nl
513860Sporty IIRakshasa Sportsman466,857,033  Steamband 0.2.14 comments2.2.2003 13:07s_latour@hotmail.com
13709224Commander SteelSteam-Mecha Officer187,493  Steamband 0.2.11 comment2.2.2003 18:58 updatedap.bezemer.@freeler.nl
498759JelaelRakshasa Explorer476,028,540  Steamband 0.2.12 comments11.2.2003 02:34lemming030@ntlworld.com
12724193ShakaAfrican Adventurer2312,416  Steamband 0.2.13 comments27.2.2003 10:30poliisilaitos@hotmail.com
14612263JorhamAutomata Sportsman131,842  Steamband 0.2.11 comment9.3.2003 22:25 updatedsjwarkentin@fastmail.fm
13940233LaearaSeelie Fae Medium174,505  Steamband 0.2.21 comment13.3.2003 01:48 updatedlemming030@ntlworld.com
15327286Sr. Ding DongSpanish Sportsman7265  Steamband 0.2.21 comment16.3.2003 23:40 updatedgoat@tokyo.com
642391ManchuAfrican Sportsman401,684,390  Steamband 0.2.24 comments3.4.2003 20:21sjwarkentin@fastmail.fm
14323245Janne VIFinnish Engineer152,375  Steamband 0.2.23 comments22.3.2003 00:09 updatedpoliisilaitos@hotmail.com
12174181TR73-3Automata Sportsman2523,144  Steamband 0.2.23 comments12.5.2003 08:47sjwarkentin@fastmail.fm
9468130Miss ElisabethAmerican Sportsman30273,060  Steamband 0.3.05 comments3.7.2003 02:06s_latour@Hotmail.com
606578SteamySteam-Mecha Detective415,282,046  Steamband 0.3.07 comments22.6.2003 21:45s_latour@hotmail.com
10416146X2F01Steam-Mecha Explorer28193,114  Steamband 0.3.02 comments20.6.2003 01:30madman67843@yahoo.com
13510214DestructoScandinavian Sportsman1911,306  Steamband 0.3.02 comments22.6.2003 15:09ottietav@cc.jyu.fi
10930157MCU_73aAutomata Sportsman27104,117  Steamband 0.3.05 comments7.7.2003 02:20sjwarkentin@fastmail.fm
625186AestheteySteam-Mecha Aesthete404,744,464  Steamband 0.3.05 comments27.6.2003 02:35 updateds_latour@hotmail.com
526762GuntherRakshasa Adventurer4510,988,512  Steamband 0.3.010 comments25.8.2003 09:45chrizzk@yahoo.com
7787111Frank Buck IIIAmerican Sportsman34859,736  Steamband 0.3.04 comments12.7.2003 18:07s_latour@hotmail.com
8077112ArtieSteam-Mecha Officer33950,929  Steamband 0.3.01 comment17.7.2003 10:31sqrtofnegone@aol.com
8854121GarakAutomata Officer31496,513  Steamband 0.3.05 comments24.7.2003 05:23fuforah@yahoo.com
11512165IntegralBritish Oculus Dei2652,125  Steamband 0.3.02 comments24.7.2003 01:21 updatedshigure@furuba.net
14582260NigelGerman Anarchist132,378  Steamband 0.3.05 comments22.8.2003 00:45sjwarkentin@fastmail.fm
14863269RickAmerican Sportsman111,977  Steamband 0.3.02 comments6.8.2003 04:42 updatedjamesbld36@aol.com
13549219HassanArabic Anarchist198,923  Steamband 0.3.06 comments22.8.2003 00:45sjwarkentin@fastmail.fm
11447164MaxxDwarf Steam Engineer2661,202  Steamband 0.3.04 comments21.8.2003 00:08 updatedsjwarkentin@fastmail.fm
13491211ChooChoooIIISteam-Mecha Steam Engineer1922,918  Steamband 0.3.01 comment3.9.2003 05:28 updatedfunky_cheeze@usa.net
8857122FwaaampSteam-Mecha Ninja31481,740  Steamband 0.3.01 comment5.10.2003 04:36 updatedfunky_cheeze@usa.net
15010278NeemaBrownie Reckoner10934  Steamband 0.3.0pre3 comments21.5.2003 00:10 updatedlemming030@ntlworld.com
15654296KishalelRakshasa Explorer251  Steamband 0.3.0pre1 comment21.5.2003 21:38 updatedlemming030@ntlworld.com
15170280GRRRRRARRRRGH!Rakshasa Anarchist8768  Steamband 0.3.0pre4 comments21.5.2003 22:41 updatedlemming030@ntlworld.com
11716173MCU-73Automata Sportsman2633,646  Steamband 0.3.0pre3 comments28.5.2003 19:47sjwarkentin@fastmail.fm
10086142LioSteam-Mecha Explorer29119,691  Steamband 0.3.0pre3 comments24.5.2003 04:25 updatedmadman67843@yahoo.com
630988VashealafRakshasa Explorer402,674,678  Steamband 0.3.0pre 25.5.2003 03:46lemming030@ntlworld.com
14361246TinkScandinavian Anarchist151,984  Steamband 0.3.0pre1 comment25.5.2003 04:13 updatedtink_ktir@mac.com
14317244KenshinAsiatic Adventurer152,445  Steamband 0.3.0pre2 comments6.10.2003 11:42blahg@ucla.edu
13668221KorbinGiant Adventurer1815,890  Steamband 0.3.0pre1 comment1.6.2003 21:32 updatedvalis@oook.cz
10478149KriknaAutomata Anarchist28115,580  Steamband 0.3.0pre1 comment2.6.2003 01:43 updatedlemming030@ntlworld.com
13499212MCU-73aAutomata Sportsman1916,386  Steamband 0.3.0pre4 comments13.6.2003 00:36sjwarkentin@fastmail.fm
10417147Destructo!Rakshasa Adventurer28186,751  Steamband 0.3.11 comment7.9.2003 08:46 updatedottietav
9451129WeaponyAmerican Weapon Master30309,102  Steamband 0.3.12 comments9.9.2003 02:19 updateds_latour@hotmail.com
12995204Steamy IIDwarf Steam Engineer2119,687  Steamband 0.3.11 comment11.9.2003 14:57 updateds_latour@Hotmail.com
10985159BooneAmerican Sportsman2778,473  Steamband 0.3.11 comment30.9.2003 04:49really_arch@hotmail.com
485453ErgSteam-Mecha Dashing Hussar4715,624,763  Steamband 0.3.12 comments13.9.2003 19:24 updatedutterly_vile@hotmail.com
12065177Grunty XXIVDwarf Reckoner2531,076  Steamband 0.3.11 comment14.9.2003 02:34 updatedbensan_arizona@yahoo.com
545668KraniekAutomata Explorer447,401,191  Steamband 0.3.15 comments29.9.2003 16:41lemming030@ntlworld.com
487256GrendelAutomata Adventurer479,832,448  Steamband 0.3.15 comments15.10.2003 06:03fuforah@yahoo.com

winneralivedead

Show all dumps ~ Show latest dumps
Submit your dump!

angbanders here | server time is 17:00 Prague time
site contact Pav Lucistnik